Všeobecné obchodní podmínky ( dále je "VOP" )

Tyto VOP podnikající fyzické osoby Evženie Mašková (IČO: 08925011), zapsané v

živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Praze (dále jen "fotograf") upravují v

souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

"občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo

na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva")

uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako "klient").

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografkou a klientem se řídí právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami

občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní

stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními

občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

Úvodní ustanovení

● Následující podmínky se vztahují na všechny služby a nabídky poskytované

fotografkou.

● Fotografka poskytuje své služby pouze a výhradně pokud jsou splněny níže uvedené

VOP. VOP se vztahují také na všechny budoucí objednávky od totožného klienta

● Portfolio služeb a nabídka fotografky se může měnit a je nezávazné.

Objednání a rezervace služeb

● Objednávku lze učinit mailem, telefonicky, nebo přes sociální sítě Facebook a

Instagram.

● Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografkou

● Objednáním a potvrzením termínu focení klient automaticky potvrzuje přijetí VOP

včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete autorský přístup a fotografický

styl fotografa a tento bez výhrad přijímá.

● Lokace pro exteriérového focení se vždy individuálně domlouvá s fotografkou. Pokud

fotografka pojede na exteriérové fotografování mimo Prahu., ke smluvené ceně za

fotografování se účtuje cestovné 5Kč,- / km - počítáno pro cestu tam i zpět z místa

sídla firmy fotografa.

● Odsouhlasený termín focení je závazný a lze jej odložit, případně zrušit

s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 24h před termínem focení. V případě

špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín po domluvě

s fotografem. V jiném případě rezervační záloha propadá.

● Fotografka je oprávněna zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých

důvodů (nemoc, úraz, rodinné důvody, atp.). O této skutečnosti bude klient včas

informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku,

Instagramu nebo SMS).

Cena a dodání zakázky

● Celková doba focení je různá a liší se podle zvoleného balíčku služeb. Klient je

předem informován o délce focení mailem, případně SMS.

● Na fotografování se klient dostaví přesně ve sjednaný termín a čas focení. Pozdní

příchod klienta není důvodem k prodloužení termínu focení. Pokud bude zpoždění

klienta více jak 15 min. po smluveném termínu, je fotograf oprávněn focení zrušit a to

bez náhrady a úroúadá tak rezervační záloha.

● Rezervační záloha u všech balíčků činí 500,- (u svatebního focení 5000,-).

● Pokud se klient na termín focení nedostaví a tuto skutečnost zároveň fotografce

v dostatečném předstihu neoznámí nejpozději 24h před focením je fotografka

oprávněna použít zálohu složenou klientem na úhradu nákladů s tímto spojených

(rezervace ateliéru, vizážistky, zmařený čas, cesta, atd.).

● Cena smluvených zakázek včetně obsahu objednaných balíčků je vždy součástí

informačního mailu, který klient obdrží vždy před termínem zakázky.

● Platba za fotografie probíhá ve dvou platbách. První část platby jako záloha za

smluvené služby je zaslána ve smluvené výši na účet fotografky v den potvrzení

objednávky, nejpozději den následující.

● Druhá část platby je zaslána po skončeném focení na účet fotografky, případně

složena v hotovosti, nejpozději však před odesláním náhledů klientovi.

● Fotografka si vyhrazuje právo nezaslat náhledy fotografií a zakázku nepředat

nedojde-li k doplacení druhé části platby ve výše uvedeném termínu.

Výběr fotografií

● Galerii s náhledy fotek obdrží klient nejpozději do dvou týdnů od uskutečnění focení

s klientem.

● Klient vybírá z online galerie předem smluvený počet fotografií dle zvoleného balíčku.

● Fotografie nad rámec smluveného balíčku je možné objednat za poplatek 200,-/ks

● Pokud nedojde k vybrání fotografií klientem nejpozději do 30 dnů od termínu zaslání

galerie klientovi, je tato galerie smazána.

● Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora

daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou

ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně a pouze k výběru fotografií k úpravě)

● Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

Dodání a úprava fotografií

● Termín dodání upravených fotografií po uskutečnění výběru klientem je standardně

do 14 dnů od uskutečnění výběru. Tato lhůta se může prodloužit zejména při

Svatebním, nebo Vánočním focení, kdy vzhledem k většímu počtu zakázek je

vytíženost fotografa větší. V těchto případech si fotografka vyhrazuje možnost

prodloužit termín dodání fotografií až na jeden měsíc od uskutečnění focení.

● Upravené fotografie klient obdrží přes náhledovou galerii Pixiest.cz jako odkaz na

svou emailovou adresu v elektronické podobě. Po dohodě s fotografem je možné

připravit i tištěnou verzi fotografií za smluvený poplatek.

● Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa

není také důvodem k reklamaci zakázky

Autorská práva

● Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí

být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez

písemného souhlasu autora.

● Klient má právo na soukromé užívání fotografií

● Soukromým užíváním se rozumí zejména právo publikovat fotografie na internetu, na

sociálních sítích nebo na klientově soukromé nekomerční stránce

● Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu fotografa dovoleno

fotografie jakkoliv upravovat , ořezávat a dále zveřejňovat jako dílo autora.

Další ustanovení

● Fotografka si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních

sítích, na svých webových stránkách, příp. dalších propagačních materiálech a to vždy

s výslovným souhlasem klienta.

● Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom předem

informovat fotografku (nejpozději po skončení focení). Klient může požadovat

stažení fotografií i dodatečně po zveřejnění.

● V případě, že jsou v ateliéru/exteriéru fotografovány děti do 15 let je zákazník

povinen zajistit, aby při fotografování byli v ateliéru/exteriéru přítomni rodiče dítěte.

V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost

rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost

rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též zhotovitel, jinou vhodnou dospělou

osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte.

● Dárkové poukazy na fotografické služby jsou hrazeny předem na účet fotografa a

zákazník bere na vědomí, že tyto mají předem jasně stanovenou platnost uvedenou

na poukazu. Poukazy uplatněné až po skončení jejich platnosti jsou brány jako

propadlé a na jejich uplatnění již nebude brán zřetel.

Závěrečná ustanovení

● Uzavřením smlouvy dle těchto VOP zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s

těmito VOP a platnou cenovou nabídkou fotografky, včetně podmínek kvality díla a

lhůt plnění a tyto přijímá. Zároveň zákazník potvrzuje, že si není vědom žádných

zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a

nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním

způsobem.

● Pro zákazníky nepodnikatele pro smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků

komunikace na dálku dále platí, že:

1. smlouva je uzavírána dle postupu uvedeném v těchto VOP a instrukcí zaslaných na

email klienta.

2. Fotografka nemá speciální kodexy chování vůči zákazníkům.

3. fotografka si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky

nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách fotografky, případně

na sociálních sítích fotografky

Tyto VOP a reklamační řád fotografky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2022.

Aktualizované k 2.1.2024

V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným, zůstávají ostatní

ustanovení platná a účinná.